Rusza nowa edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Krosna

Piątek, 13 września 2019

Rusza nowa edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Krosna. Do dyspozycji mieszkańców jest 
w tym roku 2 mln zł. Wspólnie będziemy decydować na co przeznaczyć te pieniądze. Przez najbliższe cztery tygodnie czekamy na zgłoszenia propozycji zadań aby ostatecznie, 
w głosowaniu wytypować te, które będą realizowane w 2020 r. 

Wszelkie informacje na temat budżetu obywatelskiego, zgłaszania propozycji czy zasad podziału środków można znaleźć na specjalnie przygotowanej stronie internetowej krosno.budzet-obywatelski.org.
 
Zgłoś projekt i miej realny wpływ na rozwój Twojego miasta
Zgłaszanie projektów ma formę konsultacji społecznych, które mają na celu dokonanie wyboru do realizacji w 2020 r projektów zgłoszonych przez mieszkańców. Wysokość budżetu obywatelskiego stanowi kwota 2 mln zł, z czego 1 mln przeznaczony jest na projekty ogólnomiejskie, a środki przeznaczone dla dzielnic i osiedli to:
Śródmieście - 47 000 zł 
Białobrzegi - 120 000 zł 
Polanka  - 111 000 zł 
Suchodół - 128 000 zł 
Zawodzie - 110 000 zł 
Krościenko - 79 000 zł 
Turaszówka - 99 000 zł 
Traugutta - 104 000 zł 
Południe - 55 000 zł 
Tysiąclecia - 45 000 zł 
Markiewicza - 66 000 zł 
Grota-Roweckiego - 41 000 zł  

Rozpoczynamy etap pierwszy: zgłaszanie wniosków projektowych

Kto może zgłosić projekt
Wniosek może złożyć każdy mieszkaniec miasta. Złożenie projektu nie wymaga wskazania innych, poza Wnioskodawcą, osób popierających projekt.


Do kiedy złożyć wniosek
Wnioski można składać do 7 października 2019 r.

Jak można złożyć wniosek 
Wnioski dotyczące projektów można składać:
1. za pomocą aplikacji elektronicznej, dostępnej na stronie internetowej budżetu obywatelskiego, po zalogowaniu się w wybrany przez siebie sposób spośród:
a) uwierzytelnienia profilem zaufanym albo
b) uwierzytelnienia z wykorzystaniem adresu mailowego;
2. na formularzu, złożonym w formie papierowej w Urzędzie Miasta Krosna w kancelarii ogólnej pod adresem ul. Lwowska 28a lub ul. Staszica 2, lub przesłanym pocztą na jeden z tych adresów. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Krosna albo data stempla pocztowego w przypadku przesłania formularza za pośrednictwem poczty;
3. na formularzu przekazanym w formie elektronicznej i podpisanego elektronicznie na adres: budżet-obywatelski@um.krosno.pl.

Zawartość wniosku
Wniosek dotyczący projektu zawiera następujące dane:
1. imię i nazwisko wnioskodawcy;
2. oświadczenie wnioskodawcy o zamieszkaniu na terenie Krosna;
3. dane kontaktowe – ich podanie nie jest obowiązkowe, ale adres mailowy lub nr telefonu umożliwią szybki i łatwy kontakt z Wnioskodawcą w sprawie projektu
4. zgodę na upublicznianie nazwiska autora projektu – w przypadku zgody nazwisko autora będzie podawane przy nazwie projektu;
5. nazwę projektu – nazwa projektu znajdzie się później na karcie do głosowania
6. wskazanie czy projekt ma charakter ogólnomiejski, czy dzielnicowy/osiedlowy – kto będzie korzystał z projektu – wszyscy mieszkańcy, czy mieszkający w pobliżu. Wybór charakteru projektu ma również znaczenie w kontekście wielkości środków na projekt (maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego może być wyższa niż dzielnicowego/osiedlowego) ale też konkurencji (projekt ogólnomiejski będzie konkurował w głosowaniu z innymi ogólnomiejskimi, a dzielnicowy z innymi w danej dzielnicy);
7. lokalizację projektu – w przypadku projektu dzielnicowego/osiedlowego należy wskazać nazwę dzielnicy/osiedla, jako lokalizacja może być wskazana np. nazwa ulicy, adres, nr działki, można załączyć skan mapki z oznaczeniem miejsca. Należy pamiętać, że projekty wymagające nakładów w nieruchomości mogą być realizowane tylko na terenach należących do miasta.
8. opis projektu – należy opisać szczegółowo na czym polega pomysł, jakie są jego cele, jakich wymaga działań, jak ma być realizowany, można też załączyć szkic, projekt lub zdjęcie podobnego rozwiązania;
9. uzasadnienie projektu – jakie jest jego znaczenie dla mieszkańców i dlaczego trzeba go zrealizować;
10. wskazanie potencjalnych odbiorców projektu – do kogo jest skierowany, czy do ogółu, czy do jakiejś wybranej grupy osób (np. dzieci);
11. zasady dostępności projektu – ogólnodostępność nie oznacza dostępności dla wszystkich przez cały czas (np. może być projekt zakładający grupę docelową dzieci do 3 roku życia i tylko takie będą mogły z niego korzystać. Nie może być jednak dyskryminacji;
12. kosztorys projektu - przykładowy cennik działań znajduje się na stronie budżetu obywatelskiego. Należy wskazać szacunkowe kwoty, najlepiej dla każdego z działań, lub elementów kosztorysu. Jeżeli Wnioskodawca nie potrafi dokładnie oszacować, ile kosztują dane działania, ostatecznej weryfikacji dokonają pracownicy urzędu miasta, dlatego ważny jest dokładny opis projektu. W wyniku weryfikacji, kosztorys może ulec zmianie. Należy także pamiętać, że prawidłowo wyszacowany koszt realizacji projektu dla zadań inwestycyjnych i remontowych nie może przekraczać odpowiednio puli dla całości miasta lub dla danej dzielnicy/osiedla, a dla pozostałych zadań bieżących 20000 zł. Koszt ten nie może być też mniejszy niż 1000 zł;
13. roczny szacunkowy koszt eksploatacji projektu – należy zastanowić się, czy projekt będzie wymagał ponoszenia kosztów utrzymania w kolejnych latach, a jeśli tak, dokonać oszacowania części składowych kosztów utrzymania. Tu również w wyniku weryfikacji koszt może być zmieniony przez urzędników. Należy pamiętać, że roczny koszt eksploatacji nie może przekroczyć 1/10 wartości kosztorysu projektu;
14. w przypadku formularza papierowego podpis wnioskodawcy.

Pozostałe warunki jakie powinien spełniać projekt
1. Powinien być zgodny z prawem oraz nie naruszać praw osób trzecich.
2. Powinien być obiektywnie wykonalny technicznie.
3. Nie może być sprzeczny z obowiązującymi w mieście dokumentami planistycznymi i strategicznymi, w tym w szczególności ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna, obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, Strategią Rozwoju Miasta Krosna na lata 2014-2022, Programem Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023, Strategią Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno oraz innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta;
4. Realizacja projektu powinna mieścić się w kompetencjach Prezydenta;
5. Realizacja projektu nie może stanowić pomocy publicznej;
6. Projekt można zrealizować w ramach jednego roku budżetowego;
7. Projekt powinien zakładać realizację całości zadania lub etapu, którego realizacja zapewni obiektywną możliwość korzystania z efektów projektu;
8. projekt został zgłoszony do realizacji w terminie, przez uprawnionego wnioskodawcę, zawiera wszystkie wymagane informacje i załączniki, w szczególności oświadczenia o zgodzie innych podmiotów na współpracę instytucjonalną, jeżeli realizacja projektu wymaga takiej współpracy;

Informacje na temat budżetu obywatelskiego można uzyskać przesyłając maila na adres: budżet-obywatelski@um.krosno.pl lub pod numerem telefonu 13 474 33 19. Uchwała Rady Miasta Krosna zawierająca Regulamin budżetu obywatelskiego miasta Krosna jest dostępna tutaj: 
Powrót