projekt nr 8

8. Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie


Lokalizacja

Działki nr: 1015/7 oraz 1018/1, obręb ewidencyjny Turaszówka. Obiekty szkolne znajdujące się na terenie Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Krośnie - Turaszówce.

Opis projektu

Przedmiotowe zadanie przewiduje modernizację infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie, którego obiekty sportowo - rekreacyjne w chwili obecnej są w bardzo złym stanie technicznym.
W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji projektuje się wykonanie siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym, w skład których będzie
wchodzić:
1. Dokumentacja projektowa
2. Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą o wymiarach ok. 26 m x 44 m, które powinno spełniać takie parametry jak:
- struktura włókna: monofilowa wzmocniona lub z rdzeniem,
- wysokość włókna min.: 50 mm
- ilość włókien na m2 min.: 140.000
- Dtex min.: 15.000
- grubość włókna min.: 230 mikronów
- podkład poliuretanowy
- wypełnienie piasek kwarcowy i granulat EPDM z produkcji pierwotnej kolor zielony (ilość wypełnienia zgodna z badaniami laboratoryjnymi przeprowadzonymi w akredytowanym przez FIFA laboratorium).
Możliwe jest również zastosowanie trawy krótkiej o wysokości włókna min. 40 mm, jednakże przy tego typu nawierzchni musi zostać zainstalowany podkład elastyczny tzw. ShockPad. W tym przypadku do wypełnienia stosuje się podobnie jak wyżej piasek kwarcowy i granulat EPDM z produkcji pierwotnej.
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej (koszykówka, siatkówka, tenis) o wymiarach ok. 19 m x 31 m,
4. Budowa trzytorowej bieżni o nawierzchni poliuretanowej (dystans 40 m) o wymiarach ok. 3,5 m x 55 m  połączonej ze skocznią do skoku w dal,
5. Montaż urządzeń siłowych (urządzenia dostosowane dla użytkowników w różnym przedziale wiekowym),
6. Modernizacja placu zabaw (remont istniejących lub zakup nowych urządzeń zabawowych),
7. Budowa ciągów pieszych o długości ok. 330 m i szerokości 1,5 m,
8. Budowa oświetlenia obiektów,
9. Zagospodarowanie terenu (m. in. ławki, kosze na śmieci, zagospodarowanie zieleni).

Koncepcja rozmieszczenia powyższej infrastruktury znajduje się w Załączniku nr 1 do przedmiotowego projektu. Biorąc pod uwagę fakt, że całe teren szkoły jest odrodzony nie ma konieczności wykonywania dodatkowego ogrodzenia boisk, dlatego zgodnie z koncepcją przedstawioną w Załączniku nr 1 zostały zastosowane wyłącznie piłkochwyty, Realizacja projektu przyczyni się do powstania nowoczesnego kompleksu sportowego, który będzie służył Mieszkańcom przez długie lata.
Dodatkowo przedmiotowy projekt ułatwi mieszkańcom Krosna dostęp do tego typu infrastruktury, a także będzie stanowił rozszerzenie już istniejącej oferty rekreacyjnej.W niedalekim sąsiedztwie od planowego do wybudowania kompleksu znajduje się Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz nowo powstałe osiedle wielorodzinne. Podczas prac nad dokumentacją projektową przyjęte w niej rozwiązania techniczno - funkcjonalne będą dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz z różnymi innymi rodzajami niepełnosprawności. Wszystkie przejścia i dojścia bezpośredniej komunikacji dla osób niepełnosprawnych będą wykonane w taki sposób, aby nie stanowiły barier architektonicznych.

Uzasadnienie projektu

Obecny stan techniczny boisk sportowych przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie nie pozwala na prowadzenie w sposób bezpieczny zajęć wychowania fizycznego oraz rozgrywek sportowych. Dodatkowo warto nadmienić, że jest to jedyna szkoła na terenie Miasta Krosna, która nie posiada boiska, odpowiadającego obecnie stawianym dla tego typu obiektów wymogom bezpieczeństwa.
Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju bazy sportowej, która będzie miała na celu nie tylko podniesienie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Miasta Krosna, ale także będzie sprzyjała międzypokoleniowej integracji społecznej.

Potencjalnymi odbiorcami projektu będą wszyscy mieszkańcy Miasta Krosna, którzy będą zainteresowani korzystaniem z powstałej infrastruktury, a przede wszystkim uczniowie uczęszczający do krośnieńskich szkół, w tym do Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2..
Przedmiotowy projekt z racji na swoją uniwersalność skierowany jest do osób w rożnych grupach wiekowych. Biorąc pod uwagę bliskość ośrodków edukacyjnych bezpośrednimi odbiorcami projektu będą przede wszystkim uczniowie do nich uczęszczający, a więc dzieci i młodzież z terenu Krosna.

Zasady dostępności projektu

Planowany do realizacji kompleks sportowy będzie dostępny dla ogółu mieszańców Miasta Krosna oraz uczniów krośnieńskich szkół. Zasady korzystania z powstałej infrastruktury będę określone na tablicach informacyjnych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja projektowa20 000 zł
2Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą450 000 zł
3Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej (koszykówka, siatkówka, tenis)220 000 zł
4Budowa bieżni o nawierzchni poliuretanowej75 000 zł
5Oświetlenie obiektów80 000 zł
6Montaż urządzeń siłowych50 000 zł
7Modernizacja placu zabaw30 000 zł
8Ciągi piesze70 000 zł
9Zagospodarowanie terenu5 000 zł
Łącznie: 1 000 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Konserwacja obiektów2 000 zł
2Uzupełnianie granulatu2 000 zł
3Mycie nawierzchni1 000 zł
4Zużycie prądu do oświetlenia boisk2 000 zł
Łącznie: 7 000 zł