projekt nr 11

11. Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój


Lokalizacja

Miasto Krosno

Opis projektu

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego istniejącej i powstanie nowej infrastruktury, podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz aktywne uczestnictwo mieszkańców w jego realizacji. W ramach projektu planuje się realizację następujących zadań:

1. Chodnik wzdłuż ul. Rzeszowskiej (remont)
Celem zadania jest wykonanie remontu istniejącego ciągu pieszo – rowerowego i pieszego wzdłuż ul. Rzeszowskiej. W ramach zadania planuje się:
- remont ciągu pieszo-rowerowego 565m w istniejącej szerokości,
- remont chodnika 620m w istniejącej szerokości.

2. „Musical AtoMY”
„Musical AtoMY” ma na celu stworzenie międzypokoleniowego spektaklu. Przedsięwzięcie będą tworzyli uczestnicy: kreując scenariusz, scenografię i choreografią, aranżując muzykę i projektując stroje. Zadanie zakłada współpracę z profesjonalnymi instruktorami gry aktorskiej, śpiewu musicalowego, choreografii i scenografii. Trenerzy będą pełnić rolę doradczą, mentorską i czuwać nad poziomem artystycznym wydarzenia. Czas przygotowań, do zaprezentowania musicalu przed publicznością, szacuje się na okres pół roku (marzec-październik). Planuje się utworzenie czterech warsztatów pracy: teatralnych, muzycznych, tanecznych i scenograficznych. W sumie 180 godzin pracy z instruktorami oraz 100 godzin pracy pod nadzorem wolontariuszy. Przygotowania oraz prezentacja (późna jesień 2021 r.) „Musicalu AtoMY” odbędą się w Lokalnym Centrum Aktywności w Krośnie.

3. Doposażenie mini placu zabaw  w parku za DDL Polanka o urządzenia dla dzieci pełnosprawnych i z dysfunkcją ruchową
Na terenie miasta Krosna istnieje duża liczba placów zabaw, jednak żaden z nich nie jest wyposażony w urządzenia integracyjne, takie z których mogą korzystać zarówno dzieci pełnosprawne jak i te z dysfunkcjami ruchowymi. Użytkowanie tych samych urządzeń na tych samych placach zabaw, zamiast podkreślać odmienność i zwiększać izolację, ułatwi dzieciom akceptację i nauczy współdziałania.

4. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Krosna poprzez modernizację budynku i zakup sprzętu dla OSP Krosno – Turaszówka
Zdanie zakłada wykonanie remontu pomieszczeń strażnicy oraz zakup niezbędnego sprzętu. Planowana modernizacja obejmuje:
- zakup systemu monitorującego,
- obniżenie i wykonanie nowej posadzki, ułożenie płytek ściennych i podłogowych na stanowisku garażowym,
- likwidację drzwi i powiększenie przejścia pomiędzy garażami,
- wymianę wykonanej z aluminium instalacji elektrycznej oraz przestarzałego oświetlenia w pomieszczeniach garażowych, klatce schodowej, wyprowadzenie obwodów zasilających na piętro budynku,
- malowanie ścian i sufitów garaży,
- utworzenie części magazynowej zabezpieczonej drzwiami, ułożenie płytek na schodach i ścianach, wymianę balustrady, zlikwidowanie niebezpiecznie usytuowanych drzwi, malowanie klatki schodowej,
- wymianę wewnętrznych drzwi drewnianych oddzielających część garażową i salę szkoleniową.
Wyposażenie zmodernizowanej przyczepy w specjalistyczny sprzęt:
- zestaw pompowy pływający o min. wydajności 2400 l/min, pozwalający na usunięcie wody
z dużych rozlewisk,
- zestaw pompowy o wydajności minimum 1640 l/min, pozwalający na usuniecie wody brudnej i szlamu,
- profesjonalny sprzęt do wyważania drzwi,
- agregat prądotwórczy o mocy 9 kVA, 3 fazy, wraz z zestawem kół transportowych,
- zestaw pompowy o napędzie elektrycznym o minimalnej wydajności 1330 l/min, z przełącznikami bezpieczeństwa oraz pływakowym, przystosowany do działań wewnątrz budynków mieszkalnych.

Uzasadnienie projektu

Osiągnięcie założonego celu będzie możliwe poprzez realizację zadań założonych dla przedmiotowego projektu, na które składają się zadania inwestycyjne, remontowe oraz jedno zadanie bieżące. Zakres merytoryczny projektu został przygotowany dzięki współpracy i zaangażowaniu osób z różnych grup społecznych, m. in. członków rad jednostek pomocniczych oraz stowarzyszeń działających na terenie Miasta Krosna. Prezentacja stanowiąca Załącznik nr 1 została przygotowana po to, aby w prosty i czytelny sposób zobrazować wszystkie powyżej opisane działania. Znajdują się w niej również pełne opisy wszystkich planowanych do realizacji zadań.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy już istniejącej oraz powstanie nowej infrastruktury użytkowej oraz rekreacyjnej, która zostanie udostępniona wszystkim mieszkańcom.

Remont istniejącego chodnika przy ul. Rzeszowskiej pozwoli na doprowadzenie go do stanu, w którym w sposób bezpieczny będzie można poruszać się na całej jego długości i szerokości. W chwili obecnej nawierzchnia chodnika jest w złym stanie technicznym, a w wielu miejscach z powodu osiadania podbudowy jest zapadnięta. Prowadzone do tej pory remonty punktowe są niewystarczające, dlatego tylko kompleksowa modernizacja przyniesie założony efekt końcowy.

Projekt artystyczny „Musical AtoMY” stanowi odpowiedź na potencjał wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy będą mogli rozwijać swoje pasje związane z aktorstwem, śpiewem i muzyką.  Według amerykańskiego psychologa co szósta osoba posiada artystyczny typ osobowości. Tacy ludzie wykazują zdolności twórcze i bardzo chętnie angażują się w rozwój swoich talentów. Projekt jest odpowiedzią na ten potencjał i możliwość spożytkowania artystycznych umiejętności mieszkańców Krosna. „Musical AtoMY” ma zintegrować społeczność Krosna, umożliwić ludziom zagranie i współtworzenie artystycznego wydarzenia, przełamać ich słabości,  umożliwić wypowiedzenie się  poprzez muzykę, śpiew, ruch, grę aktorską.

Doposażenie placu przy DDL Polanka pozwoli uzupełnić istniejącą już infrastrukturę o dodatkowe urządzenia zabawowe. Na terenie miasta Krosna nie ma urządzeń, z których mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością ruchową. Ta inwestycja nie tylko sprawi dużo radości dzieciom z niepełnosprawnością ruchowa ale i  wpłynie na integracje z pełnosprawnymi dziećmi. Będzie to mieć ogromny wpływ wychowawczy i oświatowy.

Jednostka OSP Krosno - Turaszówka jest stowarzyszeniem finansowanym głównie ze środków publicznych, a wszyscy jej członkowie działają w czynie społecznym, poświęcając swój czas prywatny. Remiza na co dzień wykorzystywana jest przez strażaków do działań ratowniczych, a także przez mieszkańców Krosna podczas wszelkiego rodzaju imprez.  Analizując dane statystyczne z ostatnich lat wynika, że coraz więcej interwencji związanych jest z zagrożeniami wywołanymi przez nieprzewidziane warunki pogodowe oraz różnego rodzaju miejscowe zagrożenia. Obecnie strażacy z Turaszówki z własnej inicjatywy i samodzielnie pozyskanych funduszy rozpoczęli przebudowę przyczepy HL900 wykonując profesjonalną zabudowę, która umożliwi szybkie przetransportowanie nowo pozyskanego sprzętu służącego do ratowania mienia i życia ludzkiego na miejsce zdarzenia. Mając na uwadze fakt, że jednostka OSP Krosno - Turaszówka nie posiada alternatywnych źródeł finansowania zadanie wchodzące w skład przedmiotowego projektu stwarza jedyną możliwość na wykonanie niezbędnych prac oraz zakup specjalistycznego sprzętu.

Elementem wyróżniającym projekt jest jego komplementarność, ponieważ ujęte w nim zostały wszystkie rodzaje zadań (inwestycyjne, remontowe oraz jedno bieżące) oraz fakt, że pomimo, iż przy jego tworzeniu współpracowały ze sobą z różnych środowisk udało się wypracować wspólny koncepcję działania, którą przedstawia opis planowanych do realizacji zadań.

Potencjalnymi odbiorcami projektu będą wszyscy mieszkańcy Miasta Krosna. Przez swój  zróżnicowany charakter oraz uniwersalność projekt skierowany jest do osób w rożnych grupach wiekowych. Do projektu artystycznego zostaną zaproszeni mieszkańcy Krosna - dzieci, młodzież i osoby dorosłe, a szczególnie uczestnicy zajęć artystycznych. To osoby, które regularnie szkoląc się w zakresie aktorskim, wokalnym, tanecznym czy plastycznym, zapewnią cenny wkład w tworzenie widowiska.

Zasady dostępności projektu

Potencjalnymi odbiorcami projektu będą wszyscy mieszkańcy Miasta Krosna, którzy będą zainteresowani korzystaniem z powstałej infrastruktury, strażacy OSP Krosno – Turaszówka oraz osoby chętne do udziału w musicalu, gdzie każdy znajdzie odpowiednie dla siebie miejsce czy to w działaniach twórczych, wykonawczych lub organizacyjnych.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Z1 Remont ciągu pieszo - rowerowego (1 628 m kw. x 180 zł)293 040 zł
2Z1 Remont ciągu pieszego (912 m kw. x 180 zł)164 160 zł
3Z1 Nakładka asfaltowa na zjazdach przy istniejącym ciągu pieszo rowerowym (piekarnia, PGNiG) (45 m kw. x 300 zł)13 500 zł
4Z2 Wynagrodzenie dla instruktorów (180 godzin x 80 zł/h)14 400 zł
5Z2 Stroje, rekwizyty, dekoracje3 600 zł
6Z2 Promocja, administracja, księgowość2 000 zł
7Z3 Dokumentacja projektowa10 000 zł
8Z3 Zakup oraz montaż urządzeń zabawowych (huśtawka potrójna z gniazdem, huśtawka z siedziskiem dla niepełnosprawnych, karuzela integracyjna)60 000 zł
9Z3 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej20 000 zł
10Z4 Modernizacja budynku remizy OSP Krosno - Turaszówka330 000 zł
11Z4 Zakup wyposażenia (środków trwałych) dla OSP Krosno - Turaszówka85 000 zł
Łącznie: 995 700 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach