projekt nr 21

21. Siłownia plenerowa - miejsce relaksu i aktywności ruchowej.


Lokalizacja

Inwestycja planowana jest  na wydzielonym miejscu szkolnego dziedzińca  I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im.M.Kopernika w Krośnie. Nr działki: 186101-1.0005.2503. Siłownia mieściłaby się na powierzchni około 50 m2.
Dyrektor szkoły wyraził zgodę na powyższą lokalizację inwestycji.

Opis projektu

Siłownia plenerowa staje się coraz popularniejszą formą aktywizacji ruchowej i trwale wrasta w pejzaż miasta.  Ich obecność na terenie  miasta świadczy o spełnianiu oczekiwań mieszkańców co do nowoczesnej i zgodnej  ze zdrowym stylem życia przestrzeni urbanistycznej.
Okolice ulic S.Staszica i P.Skargi są skupiskiem młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych, a zatem wyjątkowym miejscem na lokalizację siłowni.
Na wydzielonej powierzchni  dziedzińca szkolnego I LO zaplanowano zainstalowanie  odpowiednio dobranych urządzeń do ćwiczeń ruchowych. Ich ilość I przeznaczenie mają pozwolić efektywnie korzystać wszystkim potencjalnym użytkownikom: od ograniczonych ruchowo po najbardziej sprawnych fizycznie,  niezależnie od wieku czy stopnia przygotowania fizycznego.

Uzasadnienie projektu

Prowadzone badania stanu zdrowotności przekroju populacji naszego społeczeństwa potwierdzają  postępujące niedomagania zdrowotne badanych. Alarmujące raporty wskazują na wieloaspektowe skutki takiego stanu rzeczy i zalecają szeroką profilaktykę. Jednym z czynników zapobiegającym tym społecznie groźnym zjawiskom jest propagowanie zdrowego stylu życia I wyrabianie nawyków aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. Już sama lokalizacja siłowni w bezpośrednim sąsiedztwie placówek oświatowych  wzmacnia przekonanie o konieczności równoważenia wysiłku umysłowego z fizycznym. Może być impulsem do zmiany stylu życia , zwłaszcza w dobie zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi takimi jak: otyłość, dysfunkcje związane z wadami postawy ciała,  wynikających z ogólnego braku ruchu oraz siedzącego trybu życia. Tego typu miejsce odgrywa też dużą rolę w integracji środowiska lokalnego. Z siłowni korzystać będą również mieszkańcy śródmieścia, osoby starsze co wpłynie na budowanie relacji pokoleniowych.  Lokalizacja siłowni przy I LO  daje także gwarancję maksymalnego wykorzystania urządzeń, potwierdzając tym samym celowość zainwestowanych środków finansowych.

Mieszkańcy dzielnicy śródmieścia  zainteresowani tą formą aktywności, głównie młodzi mieszkańcy miasta ( około 600 uczniów okolicznych szkół) Szczególnym walorem lokalizacji siłowni jest udostępnienie jej  krośnieńskiej młodzieży.

Zasady dostępności projektu

Urządzenia aktywności ruchowej dostępne będą w  szerokim zakresie czasowym z uwzględnieniem ciszy nocnej. Dziedziniec szkolny otwarty jest od godziny 6 rano do 20.  Z racji funkcjonowania monitoringu wizyjnego i oświetlenia dziedzińca szkoły budynek szkoły jak i zainstalowane urządzenia będą się znajdować pod stałym nadzorem.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Opracowanie dokumentacji projektowej 5 000 zł
2Urządzenie : Wyciskanie+pylon + Wyciąg górny 5 200 zł
3Urządzenie :Orbitrek + pylon + Orbitrek6 000 zł
4Urządzenie :Motyl + pylon + Motyl revers 6 100 zł
5Urządzenie :Biegacz +pylon + Prasa nożna5 600 zł
6Urządzenie :Drążek + pylon + Wyciskanie leżąc 5 000 zł
7Urządzenie :Stepper + pylon + “Narciarz5 500 zł
8Urządzenie :Ławki ( 3 szt) 1 500 zł
9Tablica informacyjna500 zł
10Przygotowanie nawierzchni2 000 zł
Łącznie: 42 400 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach