projekt nr 10

10. „Zagospodarowanie skweru przy ul. Chopina w Krośnie jako parku sensorycznego”


Lokalizacja

Teren przy ul. Chopina w Krośnie, działki o nr ewidencyjnych 2811/5 i 2810/2, obręb Śródmieście. Wszystkie grunty są własnością gminy Krosno.
Działki objęte inwestycją: 2811/5 i 2810/2, obręb Śródmieście

Opis projektu

Projekt przewiduje zagospodarowania terenu w otoczeniu ogrodu działkowego im. F. Chopina w Krośnie. Obecnie teren jest zaniedbany, zarośnięty samosiewkami drzew i krzewów. Zakres opracowania obejmuje lokalizację przestrzenną projektowanych elementów kompozycyjnych zieleni, obiekty małej architektury oraz alejki spacerowe i ścieżkę rowerowo- pieszą.
W Krośnie występuje deficyt urządzonych terenów zielonych. Teren objęty projektem będzie stanowił typ parku kieszonkowego o niewielkich rozmiarach i różnych funkcjach: wypoczynkowej, rekreacyjnej, rehabilitacyjnej w tym wykorzystującej hortiterapię – część parku będzie w formie ogrodu sensorycznego dla niepełnosprawnych. Terapia ogrodu sensorycznego to bezpośrednie działanie w kierunku:
• zapobiegania występowaniu i pogłębianiu się nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka,
• pomocy dziecku w budowaniu trwałych więzi z najbliższymi osobami,
• pomocy dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje
w zakresie funkcji poznawczych, małej i dużej motoryki, komunikacji i socjalizacji,
• pomocy dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii,
• systematyczne dążenie do poprawy jakości życia dziecka, do zapewnienia mu pełnego
radości, pozbawionego napięć dzieciństwa, pomimo występującej niepełnosprawności
lub zaburzeń rozwoju.
Projektowany ogród sensoryczny pełnić ma funkcję dydaktyczną, rewalidacyjną oraz terapeutyczną. Jego elementami będą: ścieżka zmysłów, podniesione rabaty, plac wypoczynkowy ze ścianki dotykowymi, z urządzeniami terapeutycznymi i dźwiękowymi. Te elementy połączone z odpowiednio dobraną roślinnością działają jako bodźce na zmysły.
Emitowane przez roślinność oraz urządzenia i wyposażenie ogrodu bodźce będą stymulować ośrodkowy układ nerwowy, pobudzają rozwój narządów zmysłów, prowokują mózg do efektywniejszego działania w warunkach środowiska naturalnego. Odbiorcami tego typu terapii będą dzieci i młodzież w wieku od 3 do 25 roku życia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Downa, zaburzeniami emocjonalnymi, uszkodzonym wzrokiem oraz niepełnosprawnością ruchową, które mają trudności z odbiorem oraz interpretacją bodźców pochodzących z otoczenia. W ogrodzie sensorycznym ważne są doznania zapachowe, dotykowe, słuchowe i smakowe, które stały się elementem przewodnim w projektowaniu. Roślinom będą towarzyszyć urządzenia wydające dźwięki, ściany o różnorodnych fakturach dotykowych, urządzenia terapeutyczne z elementami „kolorowych szkieł”.

Uzasadnienie projektu

Teren przy ul. Chopina obecnie jest obszarem zaniedbanym, porośniętym samosiewkami drzew i krzewów. Są tam zlokalizowane dzikie wysypiska śmieci oraz gromadzone odpady zielone z ogródków działkowych. Zagospodarowanie tego terenu zwiększyłoby estetykę tego miejsca, a także umożliwiłoby powstanie nowej formy terenu edukacyjno-rekreacyjnego dla mieszkańców Krosna.
Projekt zlokalizowany jest  w obszarze potencjalnego wykorzystania przez mieszkańców Dzielnicy Krościenko Niżne, Osiedla ks. B. Markiewicza, działkowiczów przyległych ogródków działkowych oraz wychowanków  placówek oświatowych tj.  Szkoły podstawowej_nr_ 4, Przedszkola Miejskiego nr 1, a przede wszystkim ośrodeka rehabilitacyjno–edukacyjno–wychowawczego, tzw. OREW prowadzonego przez PSONI – Koło w Krośnie.
Oddziaływanie funkcjonalne Parku:      
–  funkcja edukacyjna ( sensoryka ) jest jednym z podstawowych elementów w procesie rozwojowym I  edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz rehabilitacyjnego oddziaływania na zmysły dla dzieci z zaburzeniami wielu sfer rozwojowych organizmu ludzkiego;                                                                                                                                               - funkcja rekreacyjno–wypoczynkowa, gdzie podstawowym elementem projektu są alejki do spacerów, nasadzenia odpowiednich drzew I krzewów, wiaty oraz place do mini aktywności w zakresie gier sportowych.
- funkcja komunikacyjna , ( obrzeżem parku będzie biegła trasa pieszo – rowerowa ) jako bardzo ważny element w Projekcie Rewitalizacji Miasta Krosna I połączenia w bezpieczny sposób ciągu pieszo – rowerowego, który jest planowany pod nazwą, tzw. Bulwary Wisłoka z Parkiem Leśnym “Dębina” poprzez projektowaną ulicę Wiklinową oraz przez kładkę na rzece Wisłok z ulicą Lunaria.

Wszyscy mieszkańcy miasta Krosna, a w szczególności dzieci i młodzież ze szkół, przedszkoli, ośrodków terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej

Zasady dostępności projektu

Ogólnodostępny teren rekreacyjno-edukacyjno-wychowawczy dla wszystkich mieszkańców miasta Krosna w tym osób dorosłych i dzieci.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przygotowanie terenu52 000 zł
2Ciągi piesze536 000 zł
3Altany , mała architektura i urządzenia sensoryczne 242 000 zł
4Nasadznia zieleni99 000 zł
Łącznie: 929 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Roczny szacunkowy koszt eksploatacji projektu15 000 zł