projekt nr 7

7. Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Osiedla Turaszówka


Lokalizacja

Działka nr 341/6, obręb ewidencyjny Turaszówka.
Głównym czynnikiem, który spowodował wybór powyższej działki jako miejsca lokalizacji przedmiotowego projektu było bezpośrednie sąsiedztwo nowo powstałego stadionu lekkoatletycznego.

Opis projektu

Przedmiotowe zadanie przewiduje budowę Otartej Strefy Aktywności na terenie Osiedla Turaszówka, które stanowi coraz prężniej rozwijające się osiedle mieszkaniowe z przeważającą zabudową jednorodzinną. W niedalekim sąsiedztwie od planowego do wybudowania kompleksu znajduje się Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, Miejski Zespól Szkół nr 2, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym oraz nowo powstająca zabudowa wielorodzinna.
Teren, w którym planuje się utworzenie Otartej Strefy Aktywności znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie otwartego w 2018 r. stadionu lekkoatletycznego, czyli miejscu przeznaczonym do rekreacji osób mieszkających nie tylko na terenie Osiedla, ale także wszystkich mieszańców Miasta Krosna. W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji projektuje się wykonanie siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym, w skład których będzie
wchodzić:
- montaż 6 zestawów urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z tablicą informacyjną,
- montaż 6 urządzeń zabawowych placu zabaw wraz z tablicą informacyjną,
- montaż 2 stołów do szachów,
- montaż 5 szt. ławek parkowych z oparciem na stałe mocowanych do podłoża,
- ogrodzenie placu zabaw o wysokości min. 1m wraz z dwoma bramkami wejściowymi o szerokości w świetle min. 1m,
- wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej w kolorze szarym i czerwonym,
- budowa ciągów pieszych,
- zagospodarowanie zieleni.

Uzasadnienie projektu

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do rozwoju małej architektury, która będzie miała na celu nie tylko podniesienie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Osiedla Turaszówka oraz mieszkańców Miasta Krosna, ale także będzie sprzyjała międzypokoleniowej integracji społecznej. Przedmiotowy projekt ułatwi mieszkańcom Krosna dostęp do tego typu infrastruktury, a także będzie stanowił rozszerzenie już istniejącej oferty rekreacyjnej. Podczas prac nad dokumentacją projektową przyjęte w niej rozwiązania techniczno - funkcjonalne będą dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz z różnymi innymi rodzajami niepełnosprawności. Wszystkie przejścia i dojścia bezpośredniej komunikacji dla osób niepełnosprawnych będą wykonane w taki sposób, aby nie stanowiły barier architektonicznych.

Przedmiotowy projekt skierowany jest do osób w rożnych grupach wiekowych zarówno wśród mieszkańców Osiedla Turaszówka oraz mieszkańców Miasta Krosna. Biorąc pod uwagę bliskość ośrodków edukacyjnych bezpośrednimi odbiorcami projektu będą również uczniowie do nich uczęszczający, a więc dzieci i młodzież z terenu Krosna.

Zasady dostępności projektu

Przedmiotowy projekt będzie dostępny da wszystkich mieszańców Miasta Krosna oraz uczniów krośnieńskich szkół. Zasady korzystania z powstałej infrastruktury będę określone na tablicach informacyjnych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Przygotowanie doumentacji technicznej10 000 zł
2Budowa Otwartej Strefy Aktywności180 000 zł
Łącznie: 190 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

1Utrzymanie i konserwacja powstałej w ramach projektu infrastruktury.4 000 zł

Projekt zaakceptowany